Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

audit intern bancar

« Back to Glossary Index
 • activitate independentă, destinată îmbunătățirii activității instituțiilor de credit, fie printr-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, sistemului de control intern și proceselor de conducere ale instituțiilor de credit, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea funcționează corespunzător și vor permite atingerea obiectivelor instituțiilor de credit, precum și în scopul formulării unor recomandări de îmbunătățire a activității acestora, fie prin acordarea de servicii de consultanță structurilor/entităților auditate.
 • obiectivul auditului intern bancar – este cel de a contribui la îndeplinirea obiectivelor băncilor (îmbunătățirea activității reprezentând obiectivul primar și general al unei bănci), iar obiectivele punctuale, pe domenii de activitate, sunt:
  • a) asigurarea concordanței activității cu politicile, programele, normele și prevederile legale;
  • b) creșterea eficacității activității de control;
  • c) îmbunătățirea calității procesului decizional;
  • d) creșterea eficienței activității băncii.

 • căi pentru realizarea obiectivelor auditului bancar intern:
  • 1. evaluarea eficienței și gradului de adecvare a sistemului de control intern;
  • 2. evaluarea modului de aplicare și a eficacității procedurilor de administrare a riscurilor și a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;
  • 3. analiza relevanței și integrității datelor furnizate de sistemele informaționale de gestiune și financiare, inclusiv de sistemul informatic;
  • 4. evaluarea acurateței și credibilității înregistrărilor contabile și situațiilor financiare;
  • 5. evaluarea gradului de adecvare a nivelului fondurilor proprii ale instituțiilor de credit în funcție de riscurile la care acestea sunt expuse;
  • 6. evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel;
  • 7. testarea atât a operațiunilor, cât și a funcționării procedurilor specifice de control;
  • 8. evaluarea eficienței operațiunilor instituțiilor de credit;
  • 9. evaluarea modului în care sunt respectate dispozițiile cadrului legal, cerințele codurilor de conduită, precum și evaluarea modului în care sunt implementate politicile și procedurile instituției de credit;
  • 10. testarea integrității, credibilității și, după caz, a oportunității raportărilor, inclusiv a celor destinate utilizatorilor externi

 • tipuri de audit intern – (Normele B.N.R. nr. 17/200337 preiau, atunci când se referă la formele de audit intern, specifice unui angajament de audit, clasificarea dată de Comitetul de la Basel:)
  • audit financiar – în scopul evaluării credibilității sistemului contabil și informatic și a situațiilor financiare anuale;
  • audit de conformitate – referitor la conformitatea activității băncii cu legile, reglementările și procedurile;
  • audit operațional – constă în verificarea calității și adecvării sistemelor și procedurilor, analiza critică a structurii organizatorice, evaluarea adecvării metodelor și resurselor în raport cu obiectivele stabilite;
  • audit al conducerii – cu obiectivul de a evalua din punct de vedere calitativ modul în care este exercitată funcția de conducere pentru îndeplinirea obiectivelor instituției de credit.

 • tipuri de servicii de consultanță pe care departamentul de audit le poate realiza (Conform Art. 114 (2), Norma nr. 17/2003 a Băncii Naționale a României):
  • angajamente oficiale de consultanță – planificate și formalizate într-un document scris;
  • angajamente neoficiale de consultanță – participarea la comitete permanente, proiecte pe durată limitată, întruniri ad-hoc și schimb de informații;
  • angajamente speciale de consultanță – participări la fuziuni și achiziții;
  • angajamente de consultanță pentru cazuri deosebite – participarea într-o echipă stabilită pentru redresarea sau menținerea activităților după un dezastru sau alt eveniment extraordinar sau într-o echipă desemnată să acorde sprijin pentru îndeplinirea unei cerințe speciale.

 • derularea activității de audit intern bancar:
  • activitatea departamentului de audit intern se desfășoară în baza unui plan de audit, întocmit de conducătorul departamentului, avizat de comitetul de audit și aprobat de către consiliul de administrație și de conducătorii băncii. La baza întocmirii planului de audit trebuie să se afle înțelegerea activităților semnificative ale băncii și evaluarea riscurilor asociate acestora.
  • pentru derularea fiecărui angajament de audit se realizează un program de audit; acesta descrie obiectivele urmărite și etapele activității de audit.

VEZI: etapele activitatii de audit intern

< Înapoi la Dictionarul Economic