Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

audit intern

« Back to Glossary Index
 • este o activitate independentă și obiectivă care dă unei organizații o asigurare în ceea ce privește gradul de control asupra operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile și contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Reprezinta serviciul de control intern al întreprinderii care are ca obiective de bază verificarea eficacității sistemelor contabile și de control intern;
 • ajută organizațiile să își atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control și de guvernare a organizației, făcând propuneri pentru a consolida eficacitatea.
 • reprezintă o funcție de asistență a managerului, pentru a-i permite să-și administreze mai bine activitățile. Componența de asistență, de consiliere atașată auditului intern îl distinge categoric de orice acțiune de control sau inspecție și este unanim recunoscută ca având tendințe de evoluție în continuare.
 • obiectivele auditului intern sunt:
  • 1. protejarea activelor intreprinderii;
  • 2. asigurarea fidelității și exactității informației contabile;
  • 3. asigurarea respectării dispozițiilor intreprinderii;
  • 4. promovarea eficacității exploatării.

 • a) verificarea conformității activităților din entitatea auditată cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
 • b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității;
 • c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitate:
 • d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.
 • tipuri de audit intern:
  • Auditul de conformitate (de regularitate) – Se refera la demersul simplu si traditional al auditorului de a verifica buna aplicare a regulilor, procedurilor, atributiilor, organigramelor. Auditorul va lucra pe baza unui sistem de referinta (“ceea ce ar trebui sa fie”) si semnaleaza autoritatii responsabile dezechilibrele, operatiile care nu s-au efectuat, interpretarile eronate ale dispozitiilor. In urma unei analize a cauzelor si consecintelor, auditorul elaboreaza recomandari pentru aplicarea pe viitor a regulilor.
  • Auditul de eficacitate (de performanta) – Sistemul de referinta la care se raporteaza activitatea auditata este rezultat al aprecierii auditorului intern, care se bazeaza pe rationamente privind cea mai eficienta, mai productiva, mai sigura solutie posibila. Auditorul intern este cu atat mai eficient cu cat profesionalismul, cunosterea intreprinderii, priceperea sa in functia auditata sunt mai importante, schitandu-se astfel modul de impartire a sarcinilor in cadrul compartimentului: auditorilor mai noi le revin ca sarcina auditurile de conformitate, iar celor mai experimentati cele de performanta.
  • Auditul de sistemAuditul de sistem este un audit de management si de strategie. Auditul intern trebuie sa solicite responsabililor sectoarelor auditate o expunere a politicilor care guverneaza activitatea respectiva, pentru a se asigura ca exista o astfel de politica si pentru a determina in ce masura aceasta, atunci cand exista, corespunde obiectivelor de ansamblu ale intreprinderii.
  • Auditul de strategie – este conceput ca o confruntare a tuturor politicilor si strategiilor intreprinderii cu mediul in care aceasta se afla, pentru a verifica coerenta globala

 • responsabilitățile auditului intern în cadrul organizației trebuie să fie clar stabilite de către Conducere. Autoritatea sa trebuie să permită auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri și la persoanele care au un raport cu subiectul controlat.
  • de a informa și consilia Conducerea, în acord cu deontologia Institutului Internațional al Auditorilor Interni;
  • de a coordona activitățile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel încât să garanteze cât mai bine posibil securitatea controalelor și eficacitatea organizației.

 • in îndeplinirea funcțiilor sale, un auditor intern nu are asupra activităților pe care le controlează nici responsabilitate directă, nici autoritate. Din aceste motive, controlul și avizul auditorului intern nu trebuie în nici un mod să descarce alte persoane de exercitarea responsabilităților care le-au fost repartizate.
 • independența este esențială pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obține, în primul rând, prin statutul său și prin obiectivitatea sa:
  • statutul funcției de audit intern și susținerea pe care i-o aduce Conducerea sunt determinanți majori ai acțiunii și ai valorii sale. Din acest motiv conducătorul funcției de audit intern, trebuie să fie atașat unui compartiment a cărui autoritate acoperă un domeniu întins și asigură, la recomandările sale, o acțiune eficace, adecvată acțiunii sale eficace vis-à-vis de recomandările auditorului;

 • obiectivitatea este esențială funcției de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern nu trebuie să definească și să pună în loc proceduri în orice activitate normală supusă la controlul său; aceasta ar fi de natură să compromită independența sa.
< Înapoi la Dictionarul Economic