Analiza performantelor financiare ale entitatii

Descrierea serviciului

O parte a serviciilor de analiză economico-financiară a întreprinderii oferite de noi, constau în determinarea fluxurilor de trezorerie, conform IAS 7, respectiv a fluxurilor din activitatea de exploatare, a fluxurilor din activitatea de investiții și a fluxurilor din activitatea de finanțare, atât prin metoda directă cât și prin metoda indirectă.

Prin metoda directă sunt prezentate clasele principale de plăți și încasări brute în numerar iar prin metoda indirectă, fluxurile nete de trezorerie din activitatea de exploatare, sunt prezentate si determinate prin ajustarea rezultatului, respectiv a profitului sau a pierderii după caz.

Cu ajutorul bilanțului funcțional, determinat pe baza bilanțului contabil, pus la dispozitie de către dumneavoastră, vom putea determina și interpreta principalii indicatori utilizați în analiza echilibrului funcțional și a Cu ajutorul bilanțului funcțional, determinat pe baza bilanțului contabil, pus la dispozitie de către dumneavoastră, vom putea determina și interpreta principalii indicatori utilizați în analiza echilibrului funcțional și a ratelor de lichiditate:

  • fondul de rulment funcțional sau global pe baza căruia putem determina dacă sursele de finanțare stabile sunt capabile să acopere activele stabile sau nevoile investiționale ale societății, ca urmare a corelarii ciclului de finanțare cu ciclul de investiții;

  • nevoia de fond de rulment funcțional, compus din nevoia de fond de rulment din activitatea de exploatare și nevoia de fond de rulment în afara exploatarii, cu ajutorul cărora putem determina eventualele dezechilibre financiare apărute din activitatea ciclică sau din activitățile cu caracter întamplător – excepțional;

  • trezoreria netă, ce ne indică daca activitatea firmei degajă un surplus monetar sau nu, caz în care este necesar să apeleze la un credit de trezorerie pentru finanțarea dezechilibrului.

  • rata lichidității generale care exprimă gradul de lichiditate potențială și echilibrul financiar pe termen scurt, variind în funcție de sector-ul de activitate al întreprinderii;

  • rata lichidității reduse ce reflectă capacitatea de rambursare a datoriilor pe termen scurt;

  • rata lichidității imediate regăsită și sub denumirea de rată de trezorerie ce reflectă o garanție de lichiditate pentru întreprindere;

  • capacitatea de plată, ce exprimă situația mijloacelor bănești disponibile la un moment dat sau pe o perioadă scurtă de pâna la 30 de zile, în raport cu obligațiile de plată exigibile în același interval. Valoarea negativă a capacității de plată, pune în evidență faptul că nu este asigurată solvabilitatea.

Determinarea bilanțului financiar prin efectuarea unor corecții asupra activelor și pasivelor, pe baza informțiilor suplimentare puse la dispoziție de către dumneavoastră, prin respectarea unor principii de evaluare și prin regruparea posturilor după criteriul vechimii (peste un an sau sub un an) ne va furniza informații despre echilibrul financiar al societății. Pe baza abordării juridice a bilanțului financiar, putem determina situația netă a întreprinderii, ce exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra întreprinderii, mai exact exprimă averea acestora, care trebuie sa fie suficientă pentru a asigura funcționarea și independența financiară a întreprinderii.

Prin trecerea de la bilanțul contabil la bilanțul economic, care se realizează cu ajutorul determinării activului net corijat ( corectat ) al întreprinderii, a capacității beneficiare a acesteia și a valorii substanțiale brute, se pot determina atât goodwill-ul cât și valoarea globală a întreprinderii, care se află într-o relație direct proporțională, având ca sursă buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune întreprinderea.

Vă putem oferi o analiză amanunțită a ratelor de structură ale bilanțului și o interpretare corectă a acestora, ce oferă informații cu privire la intensitatea capitalistică, a relațiilor financiare cu alte unități, a esenței trezoreriei prin ponderea lichidităților, evidențiind politica de finanțare a întreprinderii, gradul de stabilitate a finanțării respectiv gradul de îndatorare al întreprinderii și autonomia (independența) financiară globală ( capacitatea întreprinderii de a face față angajamentelor financiare ) pe care le asigură combinația de resurse.

Cu ajutorul ratelor de sinteză calculate, vă vom putea oferi informații privind stabilitatea resurselor afectate finanțării activelor durabile, a gradului de insecuritate financiară a întreprinderii, a echilibrului financiar pe termen scurt respectiv a gradului de lichiditate potențială și a capacității întreprinderii de rambursare a datoriilor pe termen scurt.

Prin intermediul ratelor de finanțare (autonomie financiară, structura financiară) putem determina rata îndatorării globale a societății regăsita și sub denumirea de levier financiar ( indicator de risc financiar ), necesară atât pentru manageri cât și pentru creditori, pentru identificarea gradului de independență financiară și a posibilității de a recurge la noi împrumuturi. Tot prin intermediul ratelor de finanțare mai putem determina dependența întreprinderii de creditori și posibilitățile de rambursare a datoriilor.

Analiza ratelor de rotație sau de gestiune a posturilor din bilanț, furnizează indicații dinamice, deoarece permit introducerea unei dimensiuni temporale în analiza bilanțului, prin evidențierea ritmului de reînnoire a unor componente ale acestuia. Acestea caracterizeaza sintetic eficiența cu care sunt utilizate activele și pasivele ( capitalurile ) unei întreprinderi. De exemplu cu ajutorul acestor rate, putem determina numărul de rotații a unei creanțe și durata de recuperare a creanțelor care poate fi comparată cu termenul de plată a furnizorilor, indicând astfel informații despre un posibil decalaj favorabil sau nefavorabil. Această informație se poate utiliza pentru accelerarea încasărilor și relaxarea plaților, respectiv pentru creșterea capacității de plată și reducerea scăderii lichidităților pe termen scurt.

Prin determinarea soldurilor intermediare de gestiune, vom putea afla informații despre diverși indicatori, printre care, putem calcula și capacitatea de autofinanțare a societății, un indicator ce reflectă resursele financiare degajate de activitatea curentă după deducerea tuturor cheltuielilor care au generat venituri în cursul exercițiului financiar. Capacitatea de autofinanțare a societății, urmează să asigure finanțarea creșterii prin investiții de menținere, de creștere sau de înlocuire și remunerarea capitalurilor proprii, prin dividendele distribuite acționarilor.

Dacă întreprinderea este performantă și adoptă o politică adecvată de repartizare a veniturilor în conformitate cu dezvoltarea sa, atunci aceasta va fi în stare să degajeze o valoare adăugată mai mare care se va repercuta asupra autofinanțării rezultând astfel un nivel de economisire ridicat, nivel ce este parțial legat de rentabilitatea societății.

Ce cuprind serviciile de analiza a performantelor financiare

Nota: