Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

independența

« Back to Glossary Index
 • este o trăsătură foarte importantă pe care trebuie să o îndeplinească un auditor față de clientul său, cât și față de utilizatorii de informații care așteaptă de la rapoartele acestuia oglindirea imaginii fidele prezentată în situațiile financiare examinate.
 • presupune onestitatea, sinceritatea și încrederea auditorului financiar. Ignorarea acestor trei calități poate determina o îndepărtare de zona independenței și anularea credibilității auditorului cu consecințe negative asupra utilizatorilor informațiilor sale.
 • se aplică tuturor profesioniștilor contabili în practica liberă, indiferent de natura serviciului prestat. In cazul executării unei misiuni de audit independența devine cea mai sigură garanție că profesionistul contabil și-a îndeplinit misiunea în condiții de integritate și cu obiectivitate.
 • cateva situații de amenințare la adresa independenței:
  • 1. Cauze datorate interesului propriu – i.p. devine o amenințare la adresa independenței atunci când un cabinet, o societate sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau dacă un interes propriu al acestor cabinete ar intra în conflict cu clientul respectiv (exemple: participare financiară directă sau indirectă la capitalul propriu, un împrumut sau o garanție la sau de la un client, onorarii totale provenind de la un singur client, relații de afaceri cu clientul, potențială angajare ca salariat al clientului, onorarii neprevăzute în contractul de audit).
  • 2. Cauze legate de slăbirea autocontrolului – amenințarea la adresa independenței, legată de slăbirea autocontrolului, apare atunci când unul dintre membrii cabinetului/societății a fost anterior una din persoanele care a gestionat patrimoniului clientului și astfel poate exercita o influență semnificativă directă asupra nivelului de asigurare al angajamentului față de client(exemple: un membru al cabinetului/societății care este sau a fost recent una din persoanele care a getionat patrimoniul clientului, sau care a fost recent un angajat al clientului într-o poziție din care poate exercita o influență semnificativă asupra nivelului de certitudine).
  • 3. Cauze datorate renunțării la propriile convingeri – renunțarea la convingeri poate să apară atunci când cabinetul/societatea sau un membru al acestuia, promovează opinia unui client până la punctul în care obiectivitatea sa este sau poate fi înțeleasă ca fiind compromisă.Este cazul în care cabinetul/societatea sau un membru al acestuia și-au subordonat raționamentul lor profesional aceluia al clientului.
  • 4. Cauze datorate manifestărilor de familiarism – Manifestările de familiarism au loc atunci când, în virtutea unor relații strânse cu un client, cu cei care gestionează patrimoniul sau cu angajații acestuia, cabinetul/societatea sau un membru al acestora, devine prea înțelegător față de interesele clientului (un membru al cabinetului/societății are un membru de familie cu funcție de răspundere în întreprinderea clientului; un fost partener al cabinetului/societății gestionează patrimoniul clientului și are influență importantă asupra realizării obiectului contractului încheiat cu clientul, acceptarea de daruri, în afară de cazul când valoarea acestora este nesemnificativă, de către membrii cabinetului/societății, de la client sau de la persoanele care gestionează patrimoniul clientului).
  • 5. Cauze datorate unor misiuni de intimidare – acțiunile de intimidare au loc atunci când un membru al cabinetului/societății este implicat să acționeze obiectiv și să exercite prudență profesională, prin amenințări reale sau percepute, de la persoanele care gestionează patrimoniul sau de la angajații clientului.

 • protejarea independenței prin normele legale și profesionale – natura măsurilor de protejare care urmează a fi aplicate va varia în funcție de împrejurări. Aceste măsuri se impart în trei categorii:
  • măsuri de protejare create de profesie, legislație sau reglementări;
  • măsuri de protejare stabilite în cadrul contractului încheiat cu clientul beneficiar al serviciilor profesionale;
  • măsuri de protejare stabilite în cadrul propriilor sisteme și proceduri ale cabinetelor/societățiilor.

 • protejarea independenței prin clauze contractuale cu clientul – măsurile de protejare stabilite în contractul cu clientul constau în:
  • aprobarea sau ratificarea de către AGA a clientului, a numirii cabinetului/societății prestatoare de servicii profesionale atunci când alte peroane împuternicite de client au semnat contractul;
  • nominalizarea angajaților competenți ai clientului, împuterniciți a lua decizii manageriale;
  • stabilirea de către client a politicilor și procedurilor pentru o raportare financiară corectă;
  • procedurile interne ale clientului privind asigurarea delegării obiective a angajaților pentru buna gestionare a bunurilor și valorilor;
  • structura conducerii corporative a clientului, printre care și comitetul de audit care asigură supravegherea procesului de validare a informațiilor și situațiilor financiare și legătura cu cabinetul/societatea care prestează servicii profesionale pentru client.

 • protejarea independenței prin măsuri interne cabinetului:
  • importanța independenței acordată de conducerea cabinetului/societății și modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesioniști contabili în audit;
  • politici și proceduri de implementare și monitorizare a controlului calității nivelului de asigurare al angajamentului cu clientul;
  • politici de independență privind identificarea amenințărilor la adresa independenței, evaluarea importanței acestor amenințări și identificarea măsurilor de protejare;
  • politici interne și proceduri de supraveghere a respectării aplicării politicilor și procedurilor privind independența;
  • politici și proceduri care să permită identificarea intereselor sau relațiilor dintre cabinete/societăți și membrii acestora cu clienții;
  • politici și proceduri privind monitorizarea evitării obținerii veniturilor cabinetului/societății de la un singur client;
  • modalitatea de folosire a diferiților parteneri și echipe pentru prestarea unor servicii profesionale care reprezintă părți dintr-un contract încheiat cu un client;
  • politici și proceduri care să interzică membrilor cabinetului/societății și altor persoane, care nu fac parte din echipa de audit și servicii conexe, să influențeze rezultatul nivelului de asigurare angajat;
  • comunicarea sincronizată a politicilor și procedurilor cabinetului/societății, inclusiv orice schimbări ale acestora, tuturor colaboratorilor și angajaților, incluzând instruirea corespunzatoare și formarea lor continuă;
  • desemnarea unui membru cu experiență al managementului cabinetului/societății drept delegat responsabil pentru supravegherea functionării adecvate a sistemului de protejare a independenței;
  • mijloace de a informa partenerii și personalul de conducere al clienților și al entităților lor raportoare că trebuie să rămână independenți față de cabinetul/societatea prestatoare de servicii profesionale;
  • un mecanism disciplinar, pentru a asigura conformarea cu politicile și procedurile stabilite;
  • politici și proceduri pentru a însărcina colaboratorii și angajații cabinetului/societății să comunice nivelurilor superioare orice chestiune privind independența și obiectivitatea care îi preocupă; acestea include și informarea membrilor cabinetului/societății asupra procedurilor deschise împotriva lor;
  • includerea suplimentară în echipă a unui profesionist contabil care să supravegheze lucrările efectuate sau pentru a da recomandările necesare cerute. Această persoană ar putea fi angajată din afara cabinetului/societății/grupului sau să fie cineva din interiorul lor, care nu a fost membru al echipei de audit și servicii conexe;
  • consultarea unei terțe persoane, cum ar fi un comitet de administratori independenți, un organism profesional de reglementare sau un alt profesionist contabil;
  • rotirea personalului cu funcții de conducere;
  • comentarea problemelor privind independența cu comitetul de audit sau cu alte persoane din conducerea clientului;
  • elucidarea, cu comitetul de audit sau cu alte persoane din conducerea clientului, a naturii serviciilor prestate și a mărimilor onorariilor percepute;
  • politici și proceduri care să protejeze membrii echipelor de audit și servicii conexe să nu ia decizii manageriale sau să-și asume responsabilități care, de drept, revin clientului;
  • implicarea altui cabinet/societate pentru a realiza sau a realiza din nou o parte din nivelul de asigurare al angajamentului;
  • implicarea altui cabinet/societate pentru realizarea din nou a serviciilor care nu necesită un nivel de asigurare acordat clientului, în măsura în care acesta își asumă responsabilitatea serviciilor prestate;
  • eliminarea unei persoane din echipa de audit și servicii conexe, când are participări financiare personale care pot crea o amenințare la adresa independenței.
  • când măsurile de protejare a independenței, arătate mai înainte, sunt insuficiente pentru a elimina sau reduce la un nivel acceptabil amenințările la adresa independenței sau când cabinetul/societatea consideră necesar să nu elimine activitățile, situațiile sau interesele care creează amenințarea, atunci singura măsură utilă va fi aceea de a refuza contractul privind acordarea nivelului de asigurare angajat sau de a se retrage din acest contract.

 • masuri interne ale societatii pentru protejarea independentei:
  • importanta independentei acordata de conducerea societatii si modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesionisti contabili in audit, servicii conexe pentru satisfacerea interesului public
  • proceduri si politici de implementare si monitorizare a controlului calitatii nivelului de asigurare al angajamentului contractat cu clientul
  • politici de independenta documentate privind identificarea amenintarilor la adresa independentei, identioficarea masurilor de protejare, evaluarea imprtantei acestora si aplicarea masurilor pentru eliminarea sau reducerea amenintarilor
  • politici interne si proceduri care sa permita identificarea intereselor sau relatiilor dintre societate si clientii serviciilor prestate
  • politici si proceduri privind monitorizarea evitarii obtinerii veniturilor societatii de la un singur client
  • un mecanism disciplinar pentru a asigura conformarea cu politicile si procedurile stabilite

< Înapoi la Dictionarul Economic