Registrul general de evidență a salariaților – I.T.M.

Categoriile de angajatori obligați să completeze registrul

Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date, de către următoarele categorii de angajatori:

 • a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
 • b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.

Când trebuie completat și transmis registrul?

În registru se înregistrează, anterior începerii activităţii, datele menţionate mai sus, pentru persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Fiecare dintre angajatorii prevăzuţi mai sus, are obligaţia să transmită datele în registru, către Inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului, completării şi transmiterii datelor în registru, în numele angajatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Au obligaţia de a înfiinţa registrul, completa şi transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă şi misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.


Cine poate completa și transmite registrul?

Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi mai sus, de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul angajatorilor şi de către prestatorii de servicii în acest sens.

Prestatorii prevăzuţi nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator.

Angajatorii au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii, precum şi datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

Contractarea serviciului de completare şi transmitere a datelor în registru nu exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de prezenta hotărâre.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează şi transmit datele în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei necesare pentru completarea şi transmiterea datelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.


Întocmire, transmitere, date completare registru și contravenții

Registrul se întocmeşte în formă electronică și angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ și se transmit dupa cum este prezentat mai jos.

 • a)datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social şi numele şi prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
  • se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • e) tipul contractului individual de muncă;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • g) durata timpului de muncăşi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • h) salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • prin excepție, orice modificare a datelor prevăzute la acest punct, care se produce de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri şi până la data de 31 martie 2018 se transmite până la 31 martie 2018. Netransmiterea de către angajatori a modificărilor aduse datelor prevăzute la acest alineat până la data de 31 martie 2018, constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct,  în registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • i) datele de identificare ale utilizatoruluiîn cazul contractelor de muncă temporară;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă
  • constituie contravenţie netransmiterea datelor prezentate la acest punct, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă și se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut mai sus
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
  • datele se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
  • datele se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • l) data la care începe şi data la care încetează detaşareaprecum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • m) data la care începe şi data la care încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • n) data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic Europeanstatul în care urmează să se realizeze detaşarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la acest punct cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
  • datele se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale
 • p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.
  • datele se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei netransmiterea datelor prevăzute la acest punct, în termenul prevăzut mai sus;
  • orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei:
   • completarea registrului de către alte persoane decât:
    • cele care sunt nominalizate prin decizia scrisă de către angajator,
    • persoanele care nu au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului
    • prestatorii cu care au incheiate contracte de prestari servicii pentru completare şi transmitere a datelor în registru
   • completarea registrului cu date eronate sau incomplete
   • nerespectarea prevederilor că prestatorii nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator
   • nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
  • constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru.
  • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.
  • contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale

Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

Evidenţa datelor din registru, transmise de angajatori, se ţine într-o bază de date administrată de Inspecţia Muncii.

Inspecţia Muncii, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează baza de date cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

Procedura privind transmiterea datelor în registrul în format electronic se stabileşte prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul angajatorului, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către primul salariat.

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum şi unităţile fără personalitate juridică ale instituţiilor/autorităţilor publice/altor entităţi juridice, cărora le-au fost delegate competenţele, au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite datele în registru, cu menţionarea ambelor date de identificare: codul unic de identificare – CUI şi codul de identificare fiscală – CIF şi în termenele stabilite mai sus, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.


Dosarele angajaților 

Angajatorii au obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiţii la sediul angajatorului sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a acestor prevederi.

Documentele sunt eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a acestor prevederi.

La încetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a acestor prevederi.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei încălcarea de către angajator a acestor prevederi.

Datele din registru şi dosarele personale ale fiecărui salariat se păstrează în condiţii corespunzătoare, care să asigure securitatea datelor, precum şi respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la statele de plată. Angajatorii răspund pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice prin încălcarea acestor obligaţii.

În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, inspectoratul teritorial de muncă asigură accesul individual la datele personale din registru. Condiţiile, procedura de lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă.


Alte informații

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac cu respectarea:

 • a) art. 22 din Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566 din 8 iulie 1968, respectiv ale art. 31 din Decretul nr. 481/1971 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;
 • b) art. 31 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdicţie a agenţilor diplomatici, respectiv a agenţilor consulari;
 • c) inviolabilităţii şi imunităţii reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România potrivit convenţiilor/acordurilor de sediu la care România este parte.

Prevederile privind contravențiile se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Sistemul informatic care face obiectul soluţiei tehnice pentru transmiterea datelor în registru de către angajatori, astfel cum este reglementat de prezenta hotărâre, se achiziţionează de către Inspecţia Muncii, în condiţiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Inspecţia Muncii asigură accesul autorităţilor/instituţiilor publice la informaţiile din registru, pe baza unor aplicaţii de interogare specifice sau prin punerea la dispoziţie a unor informaţii din registru, cu respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal, numai dacă în cuprinsul actului normativ de organizare şi funcţionare a acestora se prevede că acestea au dreptul de a primi aceste informaţii în vederea realizării atribuţiilor lor. Condiţiile, procedura de lucru şi limitele accesului la informaţii se stabilesc de Inspecţia Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autorităţile/instituţiile publice solicitante, în condiţiile legii, care vor fi publicate pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.

Pentru personalul încadrat în Ministerul Afacerilor Externe cu raport de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică în condiţiile stabilite printr-un protocol de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe şi Inspecţia Muncii.

În scopul combaterii muncii nedeclarate, Inspecţia Muncii beneficiază de accesul la bazele de date deţinute de autorităţi/instituţii publice, privind:

 • a) evidenţa persoanelor, în vederea identificării persoanelor aflate la locul de muncă;
 • b) declaraţii şi înregistrări fiscale, în vederea verificării concordanţei datelor înregistrate în registru cu cele declarate organelor fiscale;
 • c) evidenţa angajatorilor înregistraţi în registrul comerţului sau la Ministerul Finanţelor Publice, în scopul identificării acestora şi al dispunerii măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Registrele înfiinţate, înregistrate, completate şi transmise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhivează de către angajatori, în condiţiile legii.

Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 8 şi art. 13 alin. (3), care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

Scris de:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Distribuiti acest articol

Dacă ți-a plăcut acest articol, împărtășește-l cu prietenii tăi.
Ei îți vor mulțumi mai târziu.