Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice

Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalCine este obligat sa completeze Registrul de evidență fiscală?

Contribuabilii persoane fizice rezidentepersoane fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, persoane fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România, persoane fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 129, prevăzuţi la titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3254/2017 .

Registrul de evidenţă fiscală se completează şi de către contribuabilii prevăzuţi la art. 60 pct. 1 lit. a) şi d)din Codul fiscal respectiv  persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere sau pentru veniturile realizate din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală.

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri, obligaţiile referitoare la Registrul de evidenţă fiscală îi revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.


Scopul completării Registrului de evidență fiscală?

Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică şi entităţilor supuse regimului transparenţei fiscale, informaţiile din Registrul de evidenţă fiscală stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale.


Când si cum se completează Registrul de evidență fiscală?

Registrul de evidenţă fiscală se completează anual cu totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declaraţiei privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.

Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz, şi în orice altă declaraţie rectificativă depusă ulterior.

Registrul de evidenţă fiscală se ţine, după caz, pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut şi cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz.

În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală.

Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidenţiate în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de necesităţile proprii ale acestuia şi de specificul activităţii.

Venituri:

Înregistrarea venitului brut anual în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.

Constituie venit brut anual totalul veniturilor în bani şi în natură realizate în cadrul unui an fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 62 şi, respectiv, la art. 68 alin. (3) din Codul fiscal.

Evaluarea veniturilor în natură se efectuează la preţul pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză, în funcţie de locul şi la data primirii acestora.

TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal nu reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.

Cheltuieli:

Cheltuielile deductibile anual se evidenţiază în Registrul de evidenţă fiscală, după caz, în funcţie de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz.

Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal.

Constituie cheltuieli deductibile limitat cheltuielile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal.

Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală şi nu sunt cheltuieli deductibile:

 • I) cheltuielile care depăşesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal;
  •  a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
  • b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
  • c) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinaţiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, după caz;
  • d) scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii;
  • e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
  • f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;
  • g) contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • h) primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
  • j) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
  • k) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V;
  • l) cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabil potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;
  • m) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit legii;
  • n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului şi, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b);
  • o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;
  • p) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
  • q) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.
 • II) cheltuielile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul fiscal.
  • a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
  • b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
  • c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
  • d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii şi asimilate salariilor;
  • e) donaţii de orice fel;
  • f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare şi penalităţile, datorate autorităţilor române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorităţi;
  • g) ratele aferente creditelor angajate;
  • h) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
  • i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;
  • j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
  • k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:   1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;   2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;   3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;   4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;   5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.    Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.    În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.    Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin normele metodologice date în aplicarea art. 68;
  •  l) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare.

Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de organul fiscal competent.

TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, nu reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.


 Când se modifică Registrul de evidență fiscală?

Registrul de evidenţă fiscală se modifică ori de câte ori se constată diferenţe cu privire la veniturile şi/sau cheltuielile înregistrate iniţial, până la data depunerii declaraţiei rectificative.

Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.

Modelul, conţinutul, caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă fiscală sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Scris de:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Distribuiti acest articol

Dacă ți-a plăcut acest articol, împărtășește-l cu prietenii tăi.
Ei îți vor mulțumi mai târziu.