Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

sistemul – CAAMPL

« Back to Glossary Index
 • Sistemul de rating și avertizare timpurie CAMEL a fost adoptat și în
  România. începând cu anul 2001 acest sistem de rating presupune analiza
  unei componente în plus și anume „Calitatea acționariatului”, devenind
  sistemul de rating CAAMPL.
 • Fiecare din cele șase componente sunt evaluate pe o scară de valori
  cuprinsă între 1 și 5, astfel încât 1 reprezintă cel mai performant nivel și 5
  cel mai scăzut. Doar patru din aceste componente (CAPL) sun evaluate pe baza unor indicatori. Intervalele valorice au fost stabilite pornind de la
  standardele internaționale în materie și de la condițiile specifice sistemului bancar românesc. Nota finală se obține prin însumarea valorii ratingului
  pentru fiecare dintre indicatorii cuantificabili, la care se adaugă și valoarea
  ratingului pentru componentele „calitatea acționarului” și „calitatea
  managementului”.

 1. Adecvarea capitalului.
 • prin legislația în vigoare, o bancă personalitate juridică română, este
  obligată să-și mențină un capital minim, în raport cu natura și limitele de risc, precum și cu capacitatea conducerii de a identifica, măsura și controla aceste riscuri. în perioadele în care banca realizează performanțe slabe, capitalul, acționând ca un tampon, menține încrederea publicului în sistemul bancar, promovează stabilitatea fondurilor depozitarilor și suportă dezvoltarea rezonabilă a instituției.

Indicator (formula) Interval Rating
Raport de solvabilitate 1
( ≥ 12%)
(fonduri proprii/active
ponderate în funcție de risc)
≥ 15% Bine capitalizată
12-14,9% Adecvat capitalizată
8-11,9% Subcapitalizată
5-7,9% Subcapitalizată semnificativ
<5% Subcapitalizată major
1
2
3
4
5
Raport de solvabilitate 1
( ≥ 8%)
(capital propriu/active
ponderate în funcție de risc)
≥ 10% Bine capitalizată
8-9,9% Adecvat capitalizată
6-7,9% Subcapitalizată
4-5,9% Subcapitalizată semnificativ
<4% Subcapitalizată major
1
2
3
4
5

2. Calitatea activelor

  • Ratingul calității activelor reflectă riscul potențial al creditelor, al investițiilor și al altor active, precum și al tranzacțiilor extrabilanțiere. Evaluarea calității activelor trebuie analizată și în funcție de gradul de provizionare a acestora.

Indicator (formula) Interval / Rating
Rata generala de risc
(active din bilant si din afara bilantului
ponderate in functie de risc / active din bilant si
din afara bilantului la valoarea contabila)
≤ (media pe sistem sau grupa de banci – 30%
din media pe sistem sau grupa de banci) / 1
> (media pe sistem sau grupa de banci – 30%
din media pe sistem sau grupa de banci)
≤ (media pe sistem sau grupa de banci – 10%
din media pe sistem sau grupa de banci)
/ 2
> (media pe sistem sau grupa de banci – 10%
din media pe sistem sau grupa de banci)
≤ (media pe sistem sau grupa de banci + 10%
din media pe sistem sau grupa de banci)
/ 3
> (media pe sistem sau grupa de banci + 10%
din media pe sistem sau grupa de banci)
≤ (media pe sistem sau grupa de banci + 30%
din media pe sistem sau grupa de banci)
/ 4
Rata generala de risc
(active din bilant si din afara bilantului
ponderate in functie de risc / active din bilant si
din afara bilantului la valoarea contabila)
> (media pe sistem sau grupa de banci + 30%
din media pe sistem sau grupa de banci) / 5
Total credite restante + indoielnice /
Total portofoliu credite
(in valoare neta)
≤2% / 1
2,1 – 4% / 2
4,1 – 6% / 3
6,1 – 8% / 4
> 8% / 5
Rata riscului de credit 2 la valoare neta
(credite si dobanzi clasificate in “indoielnic” si
“pierdere” / Total credite si dobanzi clasificate)
≤ 5% / 1
5,1 – 10% / 2
10,1 – 20% / 3
20,1 – 30% / 4
> 30% / 5
Ponderea creditelor bancare si nebancare ,
a plasamentelor interbancare si a
dobanzilor aferente acestora clasificate in
“substandard”, “indoielnic” si “pierdere” in
capitaluri proprii si provizioane
≤ 5% / 1
5,1 – 15% / 2
15,1 – 30% / 3
30,1 – 50% / 4
>50% / 5
Creante restante + indoielnice / Total active
(valoare neta)
≤ 2% / 1
2,1 – 4% / 2
4,1 – 6% / 3
6,1 – 8% / 4
>8% / 5
Creante restante si indoielnice (valoare neta)
≤ n% Capitaluri proprii (din formularul
“Calculul activului net”)
Cri ≤ 30% Cp si Cp > 0 / 1
30% Cp < Cri ≤ 50% Cp si Cp > 0 / 2
50% Cp < Cri ≤ 70% Cp si Cp > 0 / 3
70% Cp < Cri ≤ 100% Cp si Cp > 0 / 4
Cri > Cp sau Cp < 0 / 5
Gradul de acoperire cu provizioane
(rezerva generala pentru riscul de credit +
provizioane aferente creditelor si plasamentelor
/ expunere ajustata a creditelor si
plasamentelor clasificate in “substandard”,
“indoielnic” si “pierdere”)
≥ 100% / 1
90 – 99,9% / 2
50 – 89,9% / 3
30 – 40,9% / 4
< 30% / 5
Rata de acoperire a creditelor si
plasamentelor neperformante
(fonduri proprii – credite bancare si nebancare,
plasamente interbancare si dobanzi aferente
clasificate in “indoielnic” si “pierdere” expunere
ajustata) / Total activ (valoare neta)
≥ 8% / 1
7 – 7,9% / 2
5 – 6,9% / 3
2 – 4,9% / 4
< 2% / 5

3. Profitabilitatea

  • Profitabilitatea băncii ilustrează capacitatea acesteia de a desfășura o activitate eficientă. Cantitatea și calitatea veniturilor pot fi afectate de administrarea excesivă și inadecvată a riscului de credit, care poate conduce la alocări de provizioane suplimentare pentru pierderi din credite sau de niveluri ridicate ale riscului pieței care pot expune nejustificat veniturile instituției la fluctuațiile ratei de dobândă.

Indicator (formula) Interval Rating
ROA
(Profit net/Total activ la valoare netă)
≥5%
4 – 4,9%
3 – 3,9%
0,6 – 2,9%
< 0,6%
1
2
3
4
5
ROE
(Profit net / Capitaluri proprii)
≥11%
8 – 10,9%
6 – 7,9%
4 – 5,9%
< 4%
1
2
3
4
5
Rata rentabilității activității de bază
(Venituri din exploatare – Venituri din
provizioane) / (Cheltuieli de exploatare –
Cheltuieli cu provizioane)
>150%
125 – 150%
115 – 124,9%
100 – 114,9%
< 100%
1
2
3
4
5

        4. Lichiditatea

  • lichiditatea și administrarea resurselor și plasamentelor sunt evaluate în funcție de trendul și stabilitatea depozitelor, gradul și trendul utilizărilor pe termen scurt, sursele de fonduri, finanțarea activelor pe termen lung; accesul la piețele monetare și alte surse de finanțare; adecvarea surselor de lichiditate și abilitatea de a face față nevoilor de lichiditate; eficiența politicilor și practicilor, strategiile de administrare a fondurilor; sistemele informatice de administrare și planurile de finanțare; capacitatea managementului de a identifica, măsura, monitoriza și controla lichiditatea și nivelul de diversificare al surselor de finanțare.

Indicator (formula) Indicator (formula) Rating
Indicatorul de lichiditate
(Lichiditate efectivă / Lichiditate necesară)
≥1,3%
1,00 – 1,29%
0,90 – 0,99%
0,80 – 0,89%
< 0,80%
1
2
3
4
5
Lichiditate imediată
(Disponibilități și depozite la bănci la valoare
netă + Titluri de stat libere / Surse atrase și
împrumutate
>45%
45 – 40%
39,9 – 35%
34,9 – 30%
< 30%
1
2
3
4
5
Credite acordate clientelei (valoare brută) /
Depozite atrase de la clienți
<85%
85 – 104,9%
105 – 114,9%
115 – 125%
> 125%
1
2
3
4
5

       5. Calitatea acționarului

  • Prin această componentă autoritatea de supraveghere urmărește să identifice acei acționari care demonstrează slăbiciuni de natură financiară sau influențe asupra situației de ansamblu a băncii. Acționarii băncii pot fi persoane fizice, persoane juridice bancare și nebancare, holdinguri, agenții guvernamentale sau combinații ale acestora. în stabilirea ratingului acționariatului o atenție specială trebuie să se acorde acționarilor semnificativi (orice persoană fizică sau juridică care deține cel puțin 5% din acțiunile unei bănci). Pentru a se determina măsura în care aceștia sunt o sursă de sprijin pentru bancă sau pot constitui un pericol potențial pentru întreaga activitate a băncii se analizează situațiile lor financiare. Acolo unde este cazul, în evaluarea calității unor firme acționare se ia în considerare și ratingul atribuit de o agenție specializată de rating. Acționarii pot fi sau nu implicați în mod activ în operațiunile zilnice. Cu toate acestea ei trebuie să facă dovada clară a faptului că deținerea unui pachet de acțiuni nu este în detrimentul efectuării de către bancă a unor operațiuni sănătoase. Stabilirea ratingului pentru această componentă se bazează pe analiza și evaluarea unor factori, de ordin financiar, managerial, de conformanță cu prevederile legale, precum și a riscului de țară.

       6. Calitatea Managementului

  • Acest rating reflectă capacitatea consiliului de administrație și a managementului băncii de a identifica, cuantifica, monitoriza și controla riscurile activității, astfel, stabilitatea, siguranța și eficiența instituției, în concordanță cu legile și reglementările în vigoare. Conducerea executivă este răspunzătoare pentru dezvoltarea și implementarea politicii, procedurilor și practicilor care transpun
   obiectivele consiliului de administrație și limitele de risc în standarde
   prudente de operare. în funcție de natura și scopul activităților băncii, practicile manageriale au în vedere întreaga gamă de riscuri: riscul de credit, de lichiditate, de piață, operațional, de tranzacție, de reputație, de strategie, de conformitate, legal și alte riscuri. Soliditatea practicilor manageriale este demonstrat de: existența unui personal competent, a unor politici adecvate, a unui program de audit propriu și control intern corespunzător cu mărimea și complexitatea instituției, abilitatea în administrarea riscurilor, precum și de existența unui sistem informațional eficient. Simpla existență a riscului nu trebuie să fie neapărat motiv de îngrijorare. Ceea ce examinatorii trebuie să decidă este dacă și în ce măsură riscurile asumate sunt bine administrate. în general, riscurile sunt considerate bine administrate când acestea pot fi înțelese, măsurate și controlate și când banca are capacitatea de a rezista impactului negativ al acestora. în cazul în care examinatorii stabilesc că riscurile asumate nu sunt bine cuantificate, această concluzie trebuie comunicată conducerii băncii în vederea luării de măsuri pentru limitarea sau eliminarea acestora. Măsurile care se impun în acest caz sunt reducerea expunerii, majorarea capitalului sau îmbunătățirea activității de administrare a riscului.

< Înapoi la Dictionarul Economic