Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

adunarea constitutiva

« Back to Glossary Index
 • in cazul constituirii societății prin subscripție publică (posibilă doar la societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni) prima adunare la care participă subscriitorii de acțiuni poartă denumirea de adunare constitutivă (fiind menită a pune bazele desfășurării activității în noile condiții date de participarea noilor acționari).
 • in termen de cel mult 15 zile de la data închiderii subscrierii, fondatorii trebuie să convoace adunarea constitutivă, printr-o înștiințare publicată în Monitorul Oficial. Pentru a fi legal constituită, se cere prezența a jumătate plus unu din numărul subscriitorilor acceptanți, iar hotărârile se iau cu votul majorității simple a celor prezenți.
 • la această adunare:
  • nu au drept de vot acceptanții care au constituit aporturi în natură (pentru deliberările privind aporturile lor);
  • fiecare acceptant are dreptul doar la un vot (principiul proporționalității nu este aplicat deoarece unul din scopurile adunării este tocmai acela de a aproba subscrierile și în funcție de acestea se va decide numărul de acțiuni ce revine fiecărui acceptant);
  • reprezentarea acționarilor este permisă, dar un acceptant nu poate să reprezinte mai mult de 5 subscriitori; 
  • se va citi raportul experților pentru evaluarea aporturilor în natură și va avea loc avizarea avantajelor fondatorilor și a operațiunilor ce urmează a fi preluate de societate; 
  • se va exercita dreptul acceptanților de a se retrage dacă valoarea aporturilor în natură stabilită de experți este mai mică cu 1/5 din cea stabilită de fondatori în prospectul de emisiune.

 • atribuții:
  • verificarea existenței vărsămintelor;
  • examinarea și validarea rapoartelor experților;
  • discutarea și aprobarea actului constitutiv al societății;
  • numirea administratorilor și cenzorilor.

 • adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica. Cota nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii. In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial. De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.
 • in caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.
 • dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.
< Înapoi la Dictionarul Economic