Modificări și completări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 14.12.2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a adus urmatoarele modificări și completări principale:

Persoanele fizice se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Aceasta asigurare nu mai este conditionată de desfasurarea unei activitati independente sau de orice altă natură.

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele fizice sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate şi produce efecte de la data înregistrării și acesta se încheie între persoana interesată sau, după caz, de persoana împuternicită de către aceasta în acest sens şi casa de asigurări de sănătate.

Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective. Actul adiţional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele fizice cu contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia. Salariul de bază minim brut pe ţară utilizat la stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, aferent lunii pentru care se optează plata contribuţiei. Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate efectuează plata contribuţiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales înscris în contract.


Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate, este condiţionat de plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă, 2.25% – suportată de angajatori și de asimilații acestora, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin Codul fiscal.


Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii, sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.


Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.


Certificatele de concediu medical, pot fi transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către medicii care le eliberează, dacă sunt semnate de aceştia cu semnături electronice calificate.


Indemnizatiile de asigurari de sanatate pentru salariatii care lucreaza la angajatori ce nu intra sub incidenta legislatiei europene, somerii si persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare, se suporta din prina zi de concediu medical de catre fondul national al asigurarilor de sanatate

Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav se poate acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 16 ani in cazul unor boli grave, afectiuni ce vor fi stabilite prin normele de aplicare a OUG 158/2005. In acest caz, certificatul de concediu medical se elibereaza de catre medicul specialist.

Concediul medical pentru ingrijirea copilului se acorda si pentru situatiile in care unul dintre parintii naturali sau dintre persoanele care au in ingrijire copilul in conditiile legii, urmeaza copilul trimis la tratament in strainatate. In acest caz, certificatul de concediu medical se elibereaza de catre medicul currant din Romania pe baza actelor doveditoare traduse si legalizate. In aceasta situatie certificatul medical poate fi eliberat sotului/sotiei , rudelor de gradulI sau imputernicitului persoanei beneficiare, sau poate fi transmis pe care electronica, semnat cu semnatura calificata angajatorului sau persoanei in drept.

Au fost aduse precizari privind baza de calcul a indemnizatiei de asigurari de sanatate in situatia in care persoana asigurata desfasoara activitate simultan pentru mai multi angajatori, in sensul includerii in baza de calcul numai a veniturilor obtinute de la fiecare angajator

A fosi introdusa explicit in actul normative posibilitatea platitorului de a respinge de la plata certificatelor de concediu medical daca acestea nu sunt completate conform legii

Toate sumele reprezantand indemnizatii de asigurari de sanatate platite de angajatori si care se suporta din fondul national al asigurarilor de sanatate se recupereaza de la casele de sanatate pe raza carora angajatorii isi au sediul.  Solicitarea sumelor platite se face in termen de 90 de zile de la data cand solicitantii sunt indreptatiti la aceasta.

Persoanele beneficiare de indemnizatii de asigurari de sanatate pot solicita indemnizatiile in termen de 90 de zile de la data cand erau indreptatiti sa o faca.

Scris de:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Distribuiti acest articol

Dacă ți-a plăcut acest articol, împărtășește-l cu prietenii tăi.
Ei îți vor mulțumi mai târziu.