Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

contractul de leasing

« Back to Glossary Index
 • leasingul este la acest moment, pe plan internațional, unul dintre cele mai răspândite mijloace de realizare a finanțărilor.
 • leasing-ul era, până nu demult, un contract întâlnit mai cu seamă în legislația comercială internațională, fiind impus însă de noile realități economice pe plan național, ca un adevărat contract complex având următoarele caracteristici:
  • un contract de vânzare-cumpărare, prin care se achiziționează bunul solicitat de utilizator;
  • un contract de mandat, prin care sunt stabilite elementele vânzării și, în același timp, se realizează operațiunile tehnice, dar și formalitățile administrative necesare;
  • un contract de locație, a cărui durată și rate sunt determinate din cota parte din valoarea de intrare a bunului și a dobânzii de leasing în cazul leasingului financiar și din cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare și un beneficiu stabilit de către părțile contractante, în cazul leasingului operațional;
  • o promisiune unilaterală de vânzare în favoarea cumpărătorului utilizator.

 • trăsăturile juridice ale contractului de leasing sunt:
  • este un act juridic bilateral;
  • este un contract sinalagmatic;
  • este un contract cu titlu oneros și conținut patrimonial;
  • este un contract cu executare succesivă;
  • este un contract intuitu personae în ceea ce-l privește pe utilizator;
  • este consensual.

 • contractul de leasing se redactează astfel:
  • cu arătarea părților participante la încheierea contractului (locator/finanțator și utilizator);
  • descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;
  • valoarea totală a contractului de leasing;
  • perioada de utilizare în sistem leasing a bunului;
  • clauza privind obligația asigurării bunului.

 • drepturile finanțatorului:
  • dacă utilizatorul se află în reorganizare judiciară și/sau faliment (potrivit dispozițiilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare), drepturile reale ale finanțatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului sindic;
  • dacă utilizatorul se află în dizolvare și/sau lichidare, dispozițiile alineatului precedent se aplică și lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

 • obligațiile finanțatorului:
  • să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităților;
  • să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condițiile expres formulate de acesta;
  • să încheie contract de leasing cu utilizatorul și să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepția dreptului de dispoziție;
  • să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului (posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului, pentru achiziționarea sau restituirea bunului);
  • să îi garanteze utilizatorului folosința liniștită a bunului, în condițiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
  • să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.

 • drepturile beneficiarului:
  • în cazul reclamațiilor privind livrarea, calitatea, asistența tehnică, service-ul necesar în perioada de garanție și postgaranție, utilizatorul are drept de acțiune asupra furnizorului; 
  • de a exercita acțiunile posesorii față de terți.

 • obligațiile beneficiarului:
  • să recepționeze și să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
  • să exploateze bunul conform instrucțiunilor elaborate de către furnizor și să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
  • să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanțatorului;
  • să respecte termenele de plată și cuantumul ratelor de leasing;
  • să suporte cheltuielile de întreținere și alte cheltuieli ce derivă din contractul de leasing;
  • să își asume totalitatea obligațiilor care decurg din:
   • folosirea directă a bunului sau prin prepușii săi (inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii)
   • cazuri fortuite pe întreaga perioadă a contractului în paralel cu plata ratelor de leasing până la atingerea valorii contractului de leasing;

  • să nu împiedice finanțatorul în verificarea stării și a modului de exploatare a bunului;
  • să informeze finanțatorul, în timp util, cu privire la orice tulburare venită din partea unui terț, referitor la dreptul acestuia de proprietate;
  • să nu modifice obiectul contractului fără acordul prealabil alfinanțatorului;
  • să restituie bunul, respectând prevederile contractuale.

< Înapoi la Dictionarul Economic