Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

actiuni ordinare

« Back to Glossary Index
 • nu conferă titularului avantaje față de ceilalți acționari.
 • ele conferă titularului următoarele drepturi:
  • de a participa la adunarea generală a acționarilor (personal sau prin reprezentare), de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale societății comerciale;
  • de a vota, drept exercitat conform principiului proporționalității numărului de voturi cu numărul de acțiuni deținute;
  • de a primi dividende, ce reprezintă cota-parte din beneficiul ce se va plăti fiecărui acționar;
  • de a fi informat asupra gestiunii societății comerciale, cel mult de două ori pe an putând consulta documentele societății comerciale și efectua copii legalizate după acestea (de exemplu copie după procesul-verbal de ședință al consiliului de administrație);
  • de control, manifestat prin aceea că acționarii, consultând documentele societății pot sesiza, în scris, consiliul de administrație, iar în cazul în care nu va primi răspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, acționarul se poate adresa instanței competente, obligând societatea comercială la despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere;
  • de expertiză, care poate fi exercitat doar de acționarii care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social; conferă acestora posibilitatea de a se adresa instanței în sensul desemnării unuia sau mai multor experți însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății, întocmind un raport înaintat cenzorilor societății comerciale;
  • de a obține în cazul lichidării societății comerciale a unei părți din patrimoniul societății, corespunzătoare contribuției acționarului la constituirea societății comerciale (aportului și eventual a altor contribuții care se vor stabili prin bilanțul final de lichidare)

 • obligațiile principale ale acționarului sunt:
  • de a vărsa integral aportul subscris; până în momentul în care acțiunea nu este achitată integral, ea este nominativă; toți cei care au deținut acțiunea sunt răspunzători de plata ei. și o acțiune la purtător neachitată se consideră nominativă până la scadență, societatea comercială având dreptul să urmărească pentru vărsământ pe toți aceia care au avut acțiunea în patrimoniul lor (de exemplu, atunci când mai multe persoane dețin acțiuni în indiviziune, ca urmare a unei succesiuni);
  • de a suporta pierderile societății comerciale proporțional cu contravaloarea aportului.

< Înapoi la Dictionarul Economic