DECLARAŢIA 600 – privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate

Depunerea declaraţiei 600 si termenul de depunere al declaratiei 600

Declarația 600 se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție de asigurări sociale și/sau contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, după cum este prezentat mai jos.

Declarația 600 se depune și pentru stoparea obligațiilor de plată privind asigurările sociale, astfel:

 • pentru persoanele care au dobândit calitatea de pensionar;
 • pentru persoanele care devin asigurate în sistemul propriu de asigurări sociale;
 • în cazul suspendării temporare a activității;
 • în cazul încetării activității.

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale ( CAS – 25%):

Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prevederilor at.150 ( persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ),  care realizează venituri din activități independentedin una sau mai multe surse de venit prevăzute la art.148 alin.(2) din Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

 • a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art.68, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;
  • dacă venitul lunar este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
  • dacă venitul lunar este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țara în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS.
 • b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1) este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net annual potrivit regulilor prevăzute la art.68;
  • dacă venitul astfel obținut este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
  • dacă venitul astfel obținut este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS.
 • c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;
  • dacă valoarea astfel obținută este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – se datorează CAS;
  • dacă valoarea astfel obținută este mai mică decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei – NU se datorează CAS.
 • d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art.70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art.72 și 73.
  • dacă venitul astfel obținut este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei) – se datorează CAS;
  • dacă venitul astfel obținut este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei) – NU se datorează CAS.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează contribuția de asigurări sociale. Prin excepție, acestea pot opta pentru depunerea declarației și plata contribuției de asigurări sociale în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente.


În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate ( CASS – 10% ):

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor at.154, datorează contribuția dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

Mentionam faptul ca incepand cu 01.01.2018 a fost eliminată excepţia de la plata CASS pentru persoanele care au venituri din investiţii sau alte surse dacă obţin şi venituri din salarii sau pensii.

Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

Termen de depunere: Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale si/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun declarația la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) – conform art. 154 din Codul Fiscal:

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

 • a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie; (Litera a) a fost modificată prin punctul 64. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie; (Litera b) a fost modificată prin punctul 64. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
 • d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi; –– > Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Co… din 06/01/2016 : (1) Persoanele prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate numai pentru drepturile acordate de actele normative în baza cărora sunt încadrate în categoriile respective de persoane. Pentru veniturile realizate, altele decât cele exceptate, se datorează contribuţie.
 • e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; –– >Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Co… din 06/01/2016 : (1) Persoanele prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. d) şi e) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate numai pentru drepturile acordate de actele normative în baza cărora sunt încadrate în categoriile respective de persoane. Pentru veniturile realizate, altele decât cele exceptate, se datorează contribuţie.
 • f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni; (Litera f) a fost modificată prin punctul 64. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • g) femeile însărcinate şi lăuzele; (Litera g) a fost modificată prin punctul 64. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii; (Litera h) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • i) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;(Litera i) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • j) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti; (Litera j) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • k) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 şi art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi; (Litera k) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • l) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti; (Litera l) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate; (Litera m) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • n) străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;( Litera n) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte; (Litera o) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)
 • p) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni. (Litera p) a fost introdusă prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)

(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-p) sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe perioada şi, după caz, pentru drepturile băneşti primite, prevăzute la alin. (1), dacă nu realizează venituri din cele menţionate la art. 155 sau dacă nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. În cazul realizării de venituri din cele menţionate la art. 155 peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, lunar, pentru acestea se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit prezentului titlu. ( Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 66. din Ordonanţă de urgenţă nr. 79/2017 începând cu 01.01.2018.)

(3) În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite A.N.A.F. lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

Scris de:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Distribuiti acest articol

Dacă ți-a plăcut acest articol, împărtășește-l cu prietenii tăi.
Ei îți vor mulțumi mai târziu.