Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raportul de audit

« Back to Glossary Index
 • raportul de audit rezultat în urma unui angajament trebuie să prezinte obiectivele, scopul și întinderea angajamentului, perioada auditată, constatările (inclusiv cele referitoare la stadiul îndeplinirii recomandărilor din angajamente anterioare), răspunsurile structurii auditate, recomandările auditului intern și un plan de acțiuni pentru punerea în aplicare aacestora.
 • raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: titlul, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzând natura și întinderea lucrărilor de audit, paragraful opiniei, semnătura, adresa și data raportului.
 • conținutul raportului de auditRaportul de audit trebuie să conțină:
  – relația contractuală de executare a misiunii de audit;
  – observațiile reieșite din diverse verificări;
  – informațiile a căror mențiune în raport este prevăzută expres de lege;
  – oferirea garanției pentru acționari și terți că un personal calificat a obținut asigurarea că situațiile financiare oferă o imagine fidelă, clară și completă poziției financiare, performanțelor și situației financiare generale a intreprinderii;
  – mențiunea că situațiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit.
  Din raportul de audit trebuie să rezulte în mod clar:
  – menționarea responsabilităților pentru auditor și pentru conducerea intreprinderii;
  – descrierea obiectivelor și natura misiunii de audit;
  – situațiile care fac să apară incertitudini;
  – natura și locul observațiilor în raport.
 • rolul raportului de audit raportul de audit are un triplu rol:
  • instrument de comunicare cu utilizatorii situațiilor financiare emise de entitatea auditată, respectiv cu publicul, precum și cu acționarii pentru decizii economice;
  • instrument de confirmare a încrederii publicului și acționarilor în situațiilor financiare prezentate de o entitate;
  • instrument de identificare a responsabilităților pentru auditor și pentru conducerea entității auditate.

 • semnificația datării raportului de auditraportul auditorului trebuie să poarte data de la sfărșitul lucrărilor de audit. Cititorul este astfel informat că auditorul a apreciat efectele asupra situațiilor financiare și asupra raportului său, evenimentelor și tranzacțiilor intervenite, de care el a avut cunoștință până la această dată. întrucât responsabilitatea auditorului constă în emiterea unui raport asupra situațiilor financiare pregătite și prezentate de conducerea societății, raportul său nu trebuie să poarte o dată anterioară celei la care situațiile financiare au fost închise și aprobate.
 • este transmis conducerii structurii auditate și, într-o formă sumară, conducătorilor băncii. în cazul în care raportul conține informații privilegiate, legate de acțiuni ilegale sau necorespunzătoare, care nu trebuie cunoscute de către toți destinatarii raportului, acestea trebuie să fie dezvăluite într-un raport separat, transmis consiliului de administrație.
 • Paragraful introductiv al raportului de audit statutar: Acest paragraf cuprinde identificarea situațiilor financiare auditate precum și o mențiune a responsabilităților conducerii entității auditate și ale auditorului. Raportul de audit trebuie să identifice situațiile financiare ale entității, care au făcut obiectul auditului, cât și data și perioada acoperite prin aceste documente.
  Raportul trebuie să menționeze că situațiile financiare sunt în sarcina (responsabilitatea) conducerii entității și că responsabilitatea auditorului este ca, pe baza auditului efectuat, să exprime o opinie asupra acestor situații financiare.
  Situațiile financiare constituie reprezentarea faptelor de către conducere. Pregătirea lor presupune că direcțiunea face estimări contabile și aduce judecăți care au o incidență semnificativă, că ea stabilește principiile și metodele contabile potrivite, care trebuie să fie utilizate pentru pregătirea situațiilor financiare. Dimpotrivă, responsabilitatea auditorului este de a audita aceste situații financiare, încât să poată exprima asupra acestora o opinie.
  Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea următoare:
  “Noi am procedat la auditarea situațiilor financiare ale societății “X”, încheiate la 31 decembrie 200…, așa cum sunt prezentate în anexele la prezentul Raport. Aceste situații financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entității. Responsabilitatea noastră este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale”.
 • Paragraful privind natura și întinderea lucrărilor de audit – Acest paragraf cuprinde referențialul de audit utilizat, respectiv Standardele Internaționale de Audit sau norme și practici naționale, precum și descrierea lucrărilor de către auditor. Raportul auditorului trebuie să descrie întinderea lucrărilor de audit, indicând că ele au fost îndeplinite conform Standardelor Internaționale de Audit sau conform normelor sau practicilor naționale. “întinderea lucrărilor” dă posibilitatea pentru auditor să pună în operă procedurile de audit judecate ca necesare în condițiile concrete date. Cititorul are în fapt nevoie să se asigure că auditul a fost făcut conform normelor și practicilor în materie; dacă aceasta nu rezultă în mod clar, se presupune că normele și practicile utilizate sunt cele din țara indicată prin adresa auditorului. Raportul trebuie să precizeze că auditul a fost planificat și executat de o manieră care să asigure în mod rezonabil că situațiile financiare nu comportă anomalii semnificative. Raportul de audit trebuie să descrie auditul, ca presupunând:
  – examenul, pe bază de sondaje, a elementelor probante care justifică sumele și informațiile conținute în situațiile financiare;
  – evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite pentru elaborarea situațiilor financiare;
  – evaluarea estimărilor semnificative făcute de conducere pentru a stabili situațiile financiare;
  – revederea prezentării de ansamblu a situațiilor financiare.
  Raportul trebuie să indice că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a expresiei de opinie. Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea următoare: “Noi am realizat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (sau se poate face referire la normele sau practicile naționale).
  Aceste standarde (norme) precizează că auditul nostru trebuie să fie planificat și realizat în scopul de a obține o asigurare rezonabilă că, situațiile financiare nu comportă anomalii semnificative. Un audit constă în a exprima, pe bază de sondaje, elementele probante care să justifice sumele și informațiile conținute în situațiile financiare; el constă, de asemenea, în a evalua principiile și metodele contabile folosite și estimările semnificative făcute de către conducerea entității, pentru închiderea situațiilor financiare, cât și în a efectua o revedere a prezentării de ansamblu a acestora.
  Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a exprimării opiniei noastre.”
 • Paragraful opiniei: într-o misiune de audit de bază există două forme de exprimare a opiniei asupra situațiilor financiare care au aceeași valoare: “dau o imagine fidelă” sau “prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”. Vezi tipurile de opinie.
< Înapoi la Dictionarul Economic