Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

falimentul

« Back to Glossary Index
 • este, potrivit definiției doctrinei, o procedură de executare silită, aplicabilă comercianților care se găsesc în încetare de plăți pentru datoriile comerciale, cu scopul de a lichida avutul acestora, pentru satisfacerea în mod egalitar, a drepturilor tuturor creditorilor lor.
 • procedura falimentului este unitară (este unică și simultană pentru toate creanțele care grevează patrimoniul comerciantului aflat în incapacitate de plată), colectivă (pentru că reprezintă o apărare comună a intereselor și drepturilor tuturor creditorilor acestui comerciant) și egalitară (realizează stingerea tuturor creanțelor într-o proporție directă cu ponderea pe care fiecare creanță o deține în pasivul patrimoniului falitului).
 • procedura falimentului reglementată de Codul comercial de la 1887 se remarcă prin exagerarea funcțiilor punitive și infamante, care se exprimă în măsurile privative de libertate, în publicitatea falimentului, în limitarea mijloacelor de subzistență și derularea procedurii până la lichidarea averii comerciantului.
 • dschiderea procedurii de faliment produce urmatoarele efecte:
  • suspendarea tuturor actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale
  • suspendarea termenelor de prescriptie a actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor a asupra debitorului sau bunurilor sale
  • suspendarea calculului dobanzilor la datoriile debitorului; de asemenea, nu se poate adauga nici o alta cheltuiala cu privire la datoriile debitorului
  • interzicerea instrainarii de catre administratorii debitorului fara acordul judecatorului-sindic a actiunilor detinute la debitorul aflat in faliment; judecatorul- sindic dispune indisponibilizarea actiunilor in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic
  • interzicerea constituirii unor garantii personale sau reale de catre debitor, garantii pentru obligatii asumate anterior sau chiar ulterior deschiderii procedurii dar fara autorizarea judecatorului sindic, sub sanctiunea nulitatii

 • in cazul falimentului, creantele vor fi platite in urmatoarea ordine:

  1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii, inclusiv pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate pentru realizarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
  2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de societatile bancare dupa deschiderea procedurii precum si creantele ce rezulta din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii
  3. creantele izvorand din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii
  4. creantele bugetare
  5. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitori unor terti in baza unor obligatii de de intretinere, alocatii pentru minori, sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta
  6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale , daca aceasta este persoana fizica
  7. creantele reprezentand credite bancare si dobanzile aferente celor rezultate din livrari de produse, livrari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii
  8. alte creante chirografare
  9. creante subordonate, in urmatoarea ordine de preferina:
   a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic,
   b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit;
  10. creantele membrilor, asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare, derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conformitate cu prevederile legale si statutare.

 • efectele hotararii judecatoresti ale inchiderii procedurii falimentului:
  • inchiderea procedurii produce efecte atat cu privire la persoanele care au participat in cadrul procedurii, cat si cu privire la debitor.
   Prin inchiderea procedurii, judecatorul sindic, administratorul, lichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice obligatii sau responsabilitati cu privire la procedura fata de debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari si asociati.
  • debitorul persoana fizica este descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de inregistrarea cererii introductive, sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase. Cu toate acestea, debitorul va fi descarcat de obligatii daca vor fi platite in cadrul procedurii.
  • aceste dispozitii nu se aplica debiorilor care in ultimii 5 ani au mai fost supusi acestei proceduri si au beneficiat de aceste dispozitii.

 • judecătorul-sindic va decide, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, în condițiile legii, intrarea în faliment în următoarele cazuri:
  • A.
   • a) debitorul și-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată;
   • b) debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare de insolvență, iar contestația a fost respinsă de judecătorul-sindic;
   • c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare, în condițiile prevăzute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat;

  • B. debitorul și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat și confirmat;
  • C. obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat sau desfășurarea activității debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;
  • D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment.

< Înapoi la Dictionarul Economic