Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

adunarea ordinara

« Back to Glossary Index
 • se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea
  exercițiului financiar
 • se ține la sediul societății și în localul indicat în convocare
 • poate să discute și să decidă asupra oricărei probleme înscrise în ordinea de zi.
 • competențe:
  • să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor;
  • să fixeze dividendul cuvenit asociaților (acționarilor);
  • să aleagă pe administratori și cenzori;
  • să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
  • să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
  • să exercite opțiunea în favoarea unui anumit regim de amortizare (între cele trei posibile: liniară, degresivă, accelerată) etc.

 • in societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau de către acționarii care dețin majoritatea absolută (adică jumătate plus unu) din capitalul social reprezentat în adunare (dacă actul constitutiv nu prevede altfel); dacă nu se realizează prezența cerută sau majoritatea necesară luării hotărârii, adunarea se va întruni, la o a doua convocare, putând să delibereze oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenți.
 • la societatea cu răspundere limitată, adunarea decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale (se cere deci, cumulativ, procentul de 50% plus unu din numărul asociaților, cât și condiția ca ei să reprezinte jumătate plus unu din totalul părților sociale)
 • in cazul societății în nume colectiv și în comandită simplă, hotărârile se iau prin votul asociaților ce reprezintă majoritatea absolută a capitalului social (de exemplu: pentru alegerea și revocarea administratorilor, pentru aprobarea bilanțului), dar pentru modificarea actului constitutiv se cere votul unanimității (de exemplu: pentru majorarea capitalului social).
< Înapoi la Dictionarul Economic