Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar

« Back to Glossary Index

Intocmirea bilantului si a documentelor de sinteza reprezinta un proces complex de agregare a datelor in vederea construirii indicatorilor economico-financiari privind situatia patrimoniului si rezultatele obtinute. Derularea acestui proces se concretizeaza intr-o suita de lucrari dintre care unele cu caracter preliminar , iar altele referitoare la redactarea sau completarea propriu-zisa a bilantului.Lucrarile preliminare sunt denumite lucrari contabile de inchidere a exercitiului fiind structurate astfel:

1.Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere – pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in conturi se intocmeste balanta de verificare inainte de inventarierea patrimoniului. Relatiile de control proprii balantei sunt cele dintre debitul si creditul conturilor, inregistrarea cronologica si sistematica, inregistrarea sintetica si analitica. Dintre acestea cea care ofera informatia de control privind inregistrarea in conturi a tuturor documentelor justificative este aceea ca totalul rulajului debitor sau creditor din balanta trebuie sa fie egal cu totalul rulajului calculat in registrul jurnal general

2.Inventarierea generala a patrimoniului – reprezinta lucrarea preliminara prin care se stabileste situatia reala a patrimoniului .Relatia proprie inventarului prin care se determina situatia reala a patrimoniului la un moment dat este de forma :

SNP = Activul inventariat la valoarea actuala – Datoriile inventariate la valoarea actuala

3.Contabilitatea operatiilor de regularizare – o data stabilite rezultatele inventarierii , plusurile si minusurile de inventar, se procedeaza la inregistrarea si decontarea lor gestionara. A efectua aceasta operatie inseamna a regulariza rezultatul inventarierii. In principiu plusurile se inregistreaza ca intrari in patrimoniu intreprinderii , iar minusurile se imputa.

Amortizarea activelor imobilizate reprezinta, in principiu, o cheltuiala calculata si inregistrata la inchiderea exercitiului financiar . In acest scop amortizarea calculata in planul de amortizare sau fisa mijloacelor fixe se compara cu deprecierea determinata in listele de inventariere ca diferenta intre valoarea contabila de intrare si valoarea de inventar

Provizioanele pentru deprecieri vizeaza acele elemente de activ neamortizabile a caror valoare de inventar la data inchiderii exercitiului este mai mica decat valoarea contabila de intrare. In situatia in care deprecierea calculata pe baza inventarului (valoarea contabila – valoarea de inventar) este superioara provizionului constituit se constituie un provizion suplimentar iar inregistrarea in principiu este:

Conturi de cheltuieli cu amortizarile si provizioanele = Conturi de provizioane pentru deprecieri In cazul in care deprecierea constatata pe baza inventarului este inferioara provizionului constituit, se diminueaza provizionul constituit cu diferenta corespunzatoare, facindu-se inregistrarea de principiu
Conturi de provizioane pentru deprecieri = Conturi de venituri din provizioane

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru finantarea acelor cheltuieli si pierderi a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare.

Pentru a stabili corect rezultatul exercitiului este necesara separarea in timp a cheltuielilor si veniturilor inregistrate. Operatiile de regularizare a cheltuielilor si veniturilor genereaza urmatoarele tipuri de inregistrari contabile :

a)cheltuieli constatate la inchiderea exercitiului ca fiind aferente exercitiului urmator sau de repartizat pe parcursul mai multor exercitii :
Cheltuieli inregistrate in avans = Conturi de cheltuieli

b)cota scadenta de cheltuieli preluate in exercitiul curent din exercitiul precedent, inregistrare efectuata pe baza scadentelor
Conturi de cheltuieli = Cheltuieli inregistrate in avans

c)venituri inregistrate in avans direct in conturile de venituri si transferate la inchiderea exercitiului asupra conturilor de regularizare
Conturi de venituri = Venituri inregistrate in avans

d)Cota scadenta din venituri preluate in exercitiul curent din exercitiul precedent, inregistrare efectuata pe baza de scadenta
Venituri inregistrate in avans = Conturi de venituri

In sfera delimitarilor in timp mai intra si contabilizarea diferentelor de conversie la cursul zilei (31XII) a creantelor si datoriilor in devize, diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile privind lichiditatile in devize calculate la cursul zilei (31XII)
Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere

Pentru a pregati informatia necesara inchiderii conturilor de bilant si a celor de venituri si cheltuieli se intocmeste balanta conturilor dupa inventariere. Aceeasi balanta furnizeaza si informatia necesara completarii bilantului contabil .
Determinarea rezultatului exercitiului

Pentru a stabili rezultatul exercitiului se procedeaza la inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri

Folosind datele inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli , inchiderea conturilor se prezinta astfel:
a)inchiderea conturilor de cheltuieli

Profit si pierderi = Conturi de cheltuieli

b)inchiderea conturilor de venituri

Conturi de venituri = Profit si pierdere

c)se calculeaza si se plateste impozitul pe profit

Rezultatul impozabil = rezultatul contabil inainte de impozitare-deducerile fiscale-nededucerile fiscale
-Impozitul datorat
Cheltuieli cu impozitul pe profit = Impozitul pe profit
-Inchiderea contului de cheltuieli
Profit si pierdere = cheltuieli cu impozitul pe profit
-Plata impozitului pe profit
Impozit pe profit = conturi curente la banci
Distribuirea profitului sau finantarea pierderii

Potrivit prevederilor in vigoare din Romania , profitul bilantier se distribuie pe urmatoarele destinatii: acoperirea pierderilor din exercitiile anterioare; constituirea rezervelor legale, constituirea fondului de participare a salariatilor la profit; constituirea fondului de dezvoltare destinat modernizarii, retehnologizarii, si cresterii surselor proprii de finantare ; dividende de plata sau varsaminte la buget in functie de forma de proprietate; alte rezerve prevazute de lege si report pentru noul exercitiu
Inregistrarea contabila este:

Repartizarea profitului = %
Rezerve

Fondul de participare la profit

Fondul de dezvoltare

Dividende de plata

Finantarea pierderilor se face in ordine, din profitul exercitiilor financiare urmatoare, din rezervele legale constituite si in ultima instanta , numai daca nu exista o alta solutie din capitalul social .
Redactarea(completarea) bilantului contabil

Lucrarile de completare a bilantului si contului de rezultate reprezinta, prin continutul lor in cea mai mare parte , operatii de prelucrare si transcriere a datelor din bilantul precedent si din balanta conturilor. Prin structura lor operatiile de prelucrare a datelor privind exercitiul curent constau din selectarea , gruparea si insumarea soldurilor din balanta conturilor

Analiza pe baza de bilant contabil

Analiza pe baza de bilant contabil are ca obiectiv degajarea informatiei contabile privind situatia financiara si rezultatul obtinut. In acest scop se procedeza la regruparea si restructurarea pozitiilor din bilant , contul de rezultate si anexa la bilant.Pe baza datelor din bilant se intocmeste tabloul de finantare si contul de rezultate cu solduri intermediare. Primul serveste la analiza echilibrului financiar, lichiditatii si solvabilitatii , iar cel de-al doilea la analiza rezultatelor.

ü Analiza echilibrului financiar – o asemenea analiza este centrata pe indicatorul denumit Fond de rulment, el exprima sursele permanente (mai mari de un an) pentru finantarea activelor circulante.

Fond de rulment = capitalul permanent – activele imobilizate(la valoarea neta bilantiera)

Capital permanent = capitaluri proprii + Datoriile pe termen lung

Trezoreria = Necesarul in fond de rulment – Fondul de rulment

Trezoreria =disponibilitati – datorii financiare pe termen scurt(credite bancare pe termen scurt)

Necesarul de fond de rulment = activul circulant – datoriile financiare pe termen scurt
Analiza rezultatului financiar – se procedeaza la regruparea si restructurarea pozitiilor din contul “Profit si pierdere”

< Înapoi la Dictionarul Economic