Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

examenul situatiilor financiare

« Back to Glossary Index
 • solduri de deschidere:
  • Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 510 reglementează procedurile și principiile fundamentale și modul lor de aplicare în ce privește soldurile de deschidere. în misiunile inițiale de audit, auditorul trebuie să găsească elemente probante suficiente și adecvate care să-i permită să se asigure că:
   • soldurile de deschidere nu conțin anomalii care să aibă o influență semnificativă asupra situațiilor financiare ale exercițiului în curs;
   • soldurile de închidere ale exercițiului precedent au fost corect preluate sau, în cazuri deosebite, au fost ajustate retroactiv;
   • politicile de închidere a conturilor și metodelor de evaluare folosite au fost aplicate în mod constant, sau modificarea acestora a fost corect înregistrată și descrisă în notele anexe.

 • Când situațiile financiare ale exercițiului precededent au fost auditate de un alt auditor, auditorul actual poate găsi elementele probante examinând dosarele de lucru ale auditorul precedent.
 • Dacă situațiile financiare precedente nu au fost auditate acesta va pune în lucru alte proceduri. Dacă prin aplicarea procedurilor specifice nu se obțin elemente probante suficiente și adecvate cu privire la soldurile de deschidere, auditorul trebuie să emită o opinie cu rezerve sau se va afla în imposibilitatea de a emite o opinie.
 • Pentru a-și putea exprima opinia, auditorului trebuie să confirme că situațiile financiare sunt în acord cu concluziile sale și că ele reflectă corect deciziile conducerii intreprinderii și dau o imagine fidelă activității și situației financiare a intreprinderii.
 • are ca obiect verificarea:
  • faptului că bilanțul, contul de profit și pierdere și celelalte componente ale situațiilor financiare sunt coerente, concordă cu datele din contabilitate, sunt prezentate conform principiilor contabile și reglementărilor în vigoare și țin cont de evenimentele posterioare datei de închidere;
  • faptului că anexele comportă toate informațiile de importanță semnificativă asupra situației patrimoniale, financiare și rezultatele obținute.

 • tehnicile de examinare se bazează pe:
  • stabilirea ratiourilor obișnuite de analiză financiară și compararea lor cu cele ale exercițiilor precedente și ale sectorului de activitate;
  • comparațiile între datele reieșite din situațiile financiare și datele anterioare, posterioare și previziunile intreprinderii sau ale altor intreprinderi similare;
  • compararea în procent față de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit și pierdere.

 • un obiectiv central al examinării situațiilor financiare îl constituie verificarea dacă acestea dau o imagine fidelă clară și completă:
  • poziției financiare intreprinderii;
  • rezultatelor financiare;
  • situației financiare.

 • in cadrul acțiunilor de verificare a bilanțului contabil, auditorul își divizează diligențele verificând și satisfacerea unor reguli generale și particulare.
  • Reguli generale:

   • bilanțul contabil este întocmit conform normelor contabile în vigoare;
   • bilanțul contabil este întocmit sub o formă comparativă;
   • elementele de activ și pasiv sunt evaluate separat fără să se opereze compensații;
   • bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

  • Reguli particulare. Auditorul verifică modul de înregistrare a:
   • bilantului
   • capitalurilor proprii;
   • împrumuturi și datorii asimilate;
   • imobilizări;
   • stocuri și producție în curs de execuție;
   • conturile de terți;
   • conturile de provizioane;
   • conturile de trezorerie.

 • in legatură cu rezultatul exercițiului, auditorul :
  • examinează unele conturi de cheltuieli;
  • examinează bazele de impozitare stabilite în materie de taxe și impozite asupra conturilor de venituri;
  • examinează situația comparativă a diverselor conturi de venituri și cheltuieli.

 • in legatură cu anexele la situațiile financiare, auditorul examinează informațiile furnizate de acestea, analizând în mod deosebit:
  • evoluția conturilor prezentate de aceste anexe;
  • respectarea modului și metodelor de evaluare a posturilor din bilanț și din contul de profit și pierdere;
  • metodele utilizate pentru calculul amortizării și provizioanelor și fundamentarea lor.

< Înapoi la Dictionarul Economic